Kerkwervesingel 269, 3086 HN Rotterdam
085 877 03 31

Privacyverklaring

Privacy Statement SmartPLUS

Versie 24.1 – 1 januari 2024

Inleiding

SmartPLUS Resources B.V., hierna genoemd SmartPLUS, is gevestigd in Nederland met KvK nummer 54903319 en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Dit privacy statement dient voor SmartPLUS Resources B.V. en de aan haar verbonden partners als basis voor hoe men omgaat met de privacy en gegevensverwerking van haar cliënten, eigen personeel en zakelijke relaties.

SmartPLUS acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Wanneer informatie aan ons wordt verstrekt gaan wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. Hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij informatie gebruiken staat omschreven in dit privacy statement.

SmartPLUS Resources BV begeleidt mensen bij jobcoaching, Werkfit maken, naar werk zoeken, participatie interventie, deelname maatschappelijk verkeer, begeleiding bij scholing, praktijkassessment, het zoeken, geschikt maken voor, trainen van (cursussen), verkrijgen en behouden van werk en/of een baan, outplacement en 2e spoor (diensten).

Dit privacy statement voldoet aan de wettelijke eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt en is opgenomen onder meldingsnummer m1547316 College Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

Artikel 1 – Algemene begripsbepalingen

 • Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement / statement privacy gebruikt in de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) daaraan toekent.
 • Persoonsgegevens:
  Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Verwerking van persoonsgegevens:
  Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
 • Verantwoordelijke:
  De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SmartPLUS Resources BV namens wie al dan niet tezamen met anderen, ter verwezenlijking van haar doelstelling verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt.
 • Gebruiker van persoonsgegevens:
  Degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is door of namens de verantwoordelijk persoonsgegevens te verwerken.
 • Betrokkene:
  Degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Opdrachtgever:
  Een natuurlijke of rechtspersoon die aan de verantwoordelijke een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.
 • Derden:
  Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de gebruiker of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of namens de bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.
 • Toestemming van de Betrokkene:
  Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Bijzondere gegevens:
  Bijzondere gegevens zijn alle medische en/of juridische gegevens betreffende de betrokkene.

Artikel 2 – Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten, eigen personeel of zakelijke relaties door of namens de verantwoordelijke.

Artikel 3 – Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

Het bevorderen van de re-integratie van geheel of gedeeltelijk zieke en of arbeidsongeschikte cliënten die in dienst van een opdrachtgever zijn uitgevallen binnen de organisatie van opdrachtgever dan wel een andere organisatie;

 • Het komen tot arbeidsparticipatie van cliënten die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie.

Hiervoor worden in het bijzonder de volgende werkzaamheden verricht:

 • jobcoaching, werkfit maken, naar werk zoeken, participatie interventie, deelname maatschappelijk verkeer, begeleiding bij scholing, praktijkassessment, het zoeken, geschikt maken voor, trainen van (cursussen), verkrijgen en behouden van werk en/of een baan, outplacement en 2e spoor. (diensten)
 • De beoordeling van de geschiktheid van een cliënt voor het verrichten van werkzaamheden bij de eigen en of potentiële nieuwe werkgever aan de hand van criteria zoals genoten opleiding, opgedane werkervaring, eventuele medische en/of juridische beperkingen, en voorkeur voor bepaalde werkzaamheden;
 • Het begeleiden in de terugkeer naar de eigen werkplek en de oude functie bij eigen werkgever, tevens opdrachtgever, al dan niet in aangepaste vorm;
 • Het begeleiden naar passende werkzaamheden anders dan eigenwerkzaamheden binnen de organisatie van de eigen werkgever / opdrachtgever;
 • Het begeleiden naar passende duurzame arbeid bij een nieuwe werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht;
 • Het vanuit een uitkeringssituatie begeleiden van cliënt naar passende arbeid bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht voor de duur van minimaal 6 maanden, of een vorm van gesubsidieerde arbeid of andere vorm van participatie al naar gelang de afspraken met opdrachtgever;
 • De administratieve afhandeling rond bovengenoemde punten, waaronder rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 4 – Verwerken van persoonsgegevens

 • De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement.
 • De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technisch en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
 • Persoonsgegevens worden verwerkt indien en voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of in het kader van een overeenkomst tussen opdrachtgever en de verantwoordelijke in het kader van een al dan niet wettelijke verplichting tot re-integratie dan wel vanwege de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
 • De verwerking van gegevens in zake de gezondheid genieten specifieke aandacht. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of voor re-integratie of begeleiding van de betrokkene in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Medische en/of juridische gegevens worden aangemerkt als bijzondere gegevens. De aard van deze gegevens brengt met zich mee dat de verwerking ervan een grote inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Op basis van de AVG kan de verantwoordelijke “Bijzondere Gegevens” voor re-integratiedoeleinden verwerken zonder dat zij daar toestemming voor nodig heeft van de betrokkene. Zo spoedig mogelijk na de aanmelding bij SmartPLUS wordt aan de cliënt, zowel mondeling als ook schriftelijk meegedeeld, dat de regeling rond hun privacy te vinden is op de website van SmartPLUS.

Artikel 5 – Toegang tot de persoonsgegevens

 • Uitsluitend gebruikers van persoonsgegevens hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.
 • Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van SmartPLUS, of door ingehuurde medewerkers na akkoordverklaring met het privacyreglement.
 • Derden hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zijn op gelijke wijze als de gebruikers van de persoonsgegevens gehouden aan de geheimhoudingsplicht en de inhoud van dit reglement.

Artikel 6 – Beveiliging van persoonsgegevens

 • Door de verantwoordelijke wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bewaard in een af te sluiten ruimte. Persoonsgegevens in de automatisering zijn slechts toegankelijk middels een wachtwoord.

Artikel 7 – Verstrekking van persoonsgegevens

 • Tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift dan wel ter uitvoering van een overeenkomst in het kader van een al dan niet wettelijke verplichting tot re- integratie, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de voorafgaande toestemming nodig van de betrokkene.
 • De verantwoordelijke kan in het kader van een wettelijke verplichting, verplicht zijn gegevens van de betrokkene aan derden te verstrekken in het kader van de re-integratie activiteiten. Voor deze verstrekking is geen toestemming vereist van betrokkene. Het terug melden van persoonsgegevens door of namens de verantwoordelijke aan de opdrachtgever is toegestaan voor zover het persoonsgegevens betreft welke een rechtstreeks verband houden met het doel en/of de door opdrachtgever aan de verantwoordelijke verstrekte opdracht.
 • Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. Dit wanneer mogelijk geanonimiseerd.

Artikel 8 – Inzage van opgenomen gegevens

 • De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn / haar persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen.
 • Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.
 • Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of diens gemachtigde dienen zich in voorkomende gevallen te kunnen legitimeren en/of hun bevoegdheid aan te tonen
 • De verantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, en/of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 • Voor de verzending en verstrekking van afschriften mag een vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in het besluit kostenvergoeding rechten betrokkene AVG. Dit besluit is als bijlage 1 bij dit reglement gevoegd.

Artikel 9 – Aanvulling, correctie of verwijderen van opgenomen gegevens

 • Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door of namens de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
 • Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De verantwoordelijke beslist niet voordat de gebruiker dan wel de bewerker die de gegevens heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is gehoord.
 • Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de verantwoordelijke de betrokkene schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is altijd met redenen omkleed.
 • Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
 • De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 • In geval van verwijdering van gegevens wordt in het dossier een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkene de gegevens zijn verwijderd.

Artikel 11 – Bewaartermijnen

 • Indien er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, worden persoonsgegevens na afsluiting van een traject niet langer bewaard dan 2 jaar in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Tenzij er toestemming is verleend om gegevens te bewaren, dit wordt dan periodiek getoetst.
 • Uitsluitend de gegevens die vallen onder de fiscale bewaarplicht, worden na 7 jaar verwijderd.

Artikel 12 – Wat zijn uw rechten

 • Op elk gewenst moment kunt u ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens; en/of het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan. Als u beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan is wellicht de mogelijkheid, dat uzelf uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) kan wijzigen, aanvullen of verwijderen.
 • Verder kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te beperken of om uw persoonsgegevens over te dragen als dat wenselijk is.

Artikel 13 – Recht van bezwaar

 • Als u bezwaren heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en/of u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, aanbiedingen en/of overige activiteiten, kunt u zich tot ons wenden.
 • Uw verzoeken en/of bezwaren kunt u richten aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming op de wijze als nader aangegeven onder ‘Contact’.

Artikel 14 – Klachten

 • Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd en/of indien betrokkene meent andere redenen tot klagen te hebben, dient hij zich te wenden tot de SmartPLUS. SmartPLUS heeft een Klachtenreglement waarin de klachtenprocedure staat beschreven.
 • SmartPLUS zal de klacht conform het Klachtenreglement van de verantwoordelijke in behandeling nemen.

Contact

Ben Hollaar, Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
bh@smartplus4u.nl

Aanpassingen privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze websites te raadplegen.

Bijlage 1. Besluit Kostenvergoeding rechten Betrokkene AVG

 1. Betrokkene kan een verzoek indienen bij de verantwoordelijke om aan betrokkene kopieën te verstrekken van de persoonsgegevens van betrokkene welke zijn verwerkt.
 2. De verantwoordelijke kan ter dekking van de kosten ter voldoening aan dit verzoek aan betrokkenen een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding voor de kosten van dit verzoek bedraagt € 0,23 per gekopieerde pagina met een maximum bedrag van €4,50 per verzoek.
 3. Als de gegevens op een andere manier dan op papier worden verstrekt, mag de verantwoordelijke een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien verstande dat deze ten hoogste € 4,50 bedraagt.
 4. Van het bepaalde onder C mag afgeweken worden door een vergoeding van ten hoogste € 22,50 te vragen als het afschrift uit meer dan honderd pagina’s bestaat, of, als het bericht zeer moeilijk te verkrijgen is, en of, onevenredig veel tijd kost vanwege de aard van verwerking hiervan. Bijvoorbeeld gegevens zijn alleen nog maar beschikbaar via back-up procedures of ondergebracht in een oud informatiesysteem.
 5. De verantwoordelijke mag voor de kosten voor het in behandeling nemen van een verzet zoals bedoeld in artikel 10 van het privacyreglement, een redelijke vergoeding in rekening brengen, met dien verstande dat deze ten hoogste € 4,50 bedraagt.